Obchodní podmínky určené k pronájmu prostor One Take

ve smyslu § 2316, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ze dne 1. března, 2017

Obchodní podmínky pronájmu prostor a vybavení ateliéru One Take v jeho místě (dále jen „Podmínky“), za účelem provádění fotografických (případně video nebo za účelem prezentace, školení a podobně) prací ze strany uživatele v tomto ateliéru, nahrazují v plném rozsahu smlouvu o pronájmu vybavení ateliéru v jeho místě, ve smyslu § 2316, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, resp. těchto Podmínek, uzavřených mezi Pinarto s.r.o., jako poskytovatelem (dále jen „poskytovatel“) a využívající osobou (dále jen „uživatel“). Odchylky od těchto Podmínek mají platnost jen tehdy, jsou-li sjednány a odsouhlaseny poskytovatelem a uživatelem. Odchylky jako takové mají platnost pouze v případě, jsou-li sepsány písemně a doloženy k Podmínkám.

Vznik Podmínek a právní náležitosti

 1. Tyto Podmínky platí ve svém plném rozsahu.
 2. V případě, že si poskytovatel a uživatel sjednají individuální Podmínky odlišné, mají podmínky takto sjednané části přednost před ujednáním obsaženým v těchto Podmínkách.
 3. V částech těmito Podmínkami neupravených se vztah poskytovatele a uživatele řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Cena, a poplatky za způsobenou škodu

Cena za pronájem vybavení ateliéru v jeho místě (dále jen „úplata“) je stanovena dle platného ceníku vydaného poskytovatelem a uveřejněného na internetových stránkách www.onetake.cz. Ceníkové ceny jsou stanoveny jako ceny konečné. Při poškození jakéhokoliv majetku nebo jeho znehodnocení je uživatel povinen takto způsobenou škodu uvést v předešlý stav ve smyslu §41 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, popř. zaplacením finanční částky za způsobenou škodu na věci. Cenu nechť stanoví poskytovatel s ohledem na míru opotřebení a stavem poškození. V případě úplného poničení věci je uživatel povinen tuto věc nahradit v plné výši.

Rezervace a platba ceny za pronájem ateliéru, případně jeho vybavení v jeho místě

 1. Objednání pronájmu ateliéru a vybavení v jeho místě se provádí přes rezervační formulář, který se nachází na internetových stránkách www.onetake.cz, do kterého uživatel zadá své jméno, svůj emailový a telefonní kontakt, požadovaný čas rezervace, (dále jen „objednávka“). Po zadaní výše uvedených informací uživatel obdrží potvrzovací email. Rezervované hodiny a prostor se zobrazí v rezervačním kalendáři, který se nachází taktéž na internetových stránkách www.onetake.cz.
 2. Uživatel je povinen zaplatit úplatu ve sjednané výši předem (v případě napojení rezervačního kalendáře na platební bránu) nebo v den pronájmu v hotovosti k rukám poskytovatele.
 3. Do 48 hodin před zahájením sjednané doby pronájmu vybavení fotoateliéru v jeho místě, lze přesunout tento zarezervovaný termín na jiný volný termín po dohodě s poskytovatelem. Přesunutí je bezplatné a je možné jen jedenkrát. V případě že je zaplacená záloha, tato propadá. Nedostaví-li se uživatel ve stanovenou dobu do ateliéru, nemá nárok na vrácení úplaty.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo poskytnutí náhradního plnění v případě nemožnosti zajištění řádného plnění z důvodu zásahu vyšší moci, technické poruchy v ateliéru, na vybavení ateliéru nebo z důvodu vylučující odpovědnost poskytovatele. Poskytovatel a uživatel se dohodli, že v takových případech bude uživateli poskytnutý náhradní termín pronájmu ateliéru a vybavení v jeho místě po dohodě s poskytovatelem.

Provozní doba ateliéru a minimální délka pronájmu vybavení fotoateliéru

 1. Termín pronájmu ateliéru v jeho místě: pondělí až neděle, od 9:00 do 18:00 hod. celodenní termín nebo od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 18:00 půldenní termíny, případně v hodinových intervalech (aktuální způsob zobrazuje rezervační formulář). Jiný termín pronájmu ateliéru v jeho místě je možné sjednat na základě dohody mezi uživatelem a poskytovatelem.
 2. Minimální délka pronájmu vybavení fotoateliéru v jeho místě je 1 hodina.

Pravidla pronájmu vybavení ateliéru v jeho místě

 1. Uživatel se zavazuje, že bude užívat pronajaté vybavení ateliéru v jeho místě tak, aby nedošlo k újmě na zdraví majetku nebo životě poskytovatele, uživatele a třetích osob. Uživatel je povinen přijít přesně na začátek sjednané doby pronájmu ateliéru v jeho místě.
 2. Uživatel započetím pronájmu ateliéru v jeho místě potvrzuje, že toto vybavení je bez omezení způsobilé k užívání za sjednaným účelem, tj. fotografickým (případně video nebo za účelem školení, workshopu a podobně) pracím v místě ateliéru. Uživatel bere na vědomí, že si pronajímá vybavení ateliéru v jeho místě na své nebezpečí a poskytovatel není odpovědný za případnou újmu vzniknuvší na straně uživatele nebo třetí osoby při pronájmu tohoto ateliéru nebo jeho vybavení v jeho místě.
 3. Poskytovatel je oprávněn do ateliéru kdykoli vstoupit za účelem jejich kontroly a kontroly dodržování sjednaných pravidel ze strany uživatele.
 4. Uživatel je povinen ukončit pronájem ateliéru v jeho místě přesně ve stanovený čas, a to včetně uvedení vybavení ateliéru do původního stavu (základní úklid a navrácení všech věcí na jejich původní místo, umytí a utření použitého nádobí, atd.). V opačném případě je poskytovatel oprávněn požadovat po uživateli náklady spojené s úklidem ateliéru nebo vybavení, příp. ušlý zisk, pokud by ateliér nebo jeho vybavení v jeho místě nebylo možné pronajmout dalšímu uživateli.
 5. V průběhu kontroly je poskytovatel povinen počínat si tak, aby nesnižoval důstojnost uživatele, příp. třetích osob. V případě porušení sjednaných pravidel je poskytovatel oprávněn vyzvat uživatele k opuštění ateliéru, aniž by tím na straně uživatele vznikal nárok na vrácení jakéhokoli plnění ze strany poskytovatele, a uživatel je povinen ateliér opustit.

Nepovolené činnosti

 1. Poskytovatel uživateli výslovně zakazuje pronájem ateliéru a vybavení v jeho místě k pořizování pornografických materiálů, materiálů hanobících rasu, národ, etnickou nebo jinou skupinu, příp. jiných materiálů, jejichž pořizování je v rozporu s právními předpisy České republiky.
 2. Uživatel není oprávněn vynášet jakékoli věci nacházející se ve ateliéru mimo tento prostor. Uživatel bere na vědomí, že porušením tohoto zákazu může naplnit skutkovou podstatu trestné činu krádeže ve smyslu ustanovení § 205 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník  nebo neoprávněné užívání cizí věci ve smyslu ustanovení § 207 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Poruší-li uživatel výše uvedený zákaz, je uživatel povinen ukradenou věc vrátit a uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. Poskytovatel je oprávněn vyzvat uživatele k opuštění ateliéru, aniž by tím na straně uživatele vznikal nárok na vrácení jakéhokoli plnění ze strany poskytovatele, a uživatel je povinen ateliér opustit.

Ostatní ustanovení

 1. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel poskytuje pronájem ateliéru a vybavení v jeho místě třetím osobám. Uživateli tedy po skončení pronájmu ateliéru v jeho místě nevzniká žádné právo k ateliéru, jeho vybavení, rekvizitám, atd., jež jsou ve vlastnictví poskytovatele nebo poskytovateli svědčí právo k jejich užívání, včetně práva poskytnout jejich užívání třetím osobám.
 2. Uživatel je povinen zamezit poškození či nadměrnému opotřebení prostor ateliéru nebo jeho vybavení. Dojde-li k jejich poškození, uhradí uživatel poskytovateli cenu poškozené / zničené věci poskytovateli ve výši uvedené v ceníku poskytovatele, příp. náklady spojené s novým pořízením stejných či obdobných věcí.

Poskytovatel a uživatel prohlašují, že si tyto Podmínky před jejím podpisem přečetli, že byly uzavřeny po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost těchto podmínek potvrzují svým podpisem nebo odesláním objednávky přes rezervační systém na stránkách www.onetake.cz.

Poskytovatel: One Take / Pinarto s.r.o.